2021 Yılı Muş İli Tercüman İlanı

  T.C.
  MUŞ
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  Karar No                           Evrak No                                        Konu:
                 
   2020/283                         5496566622                       2021 Yılı Tercüman İlanı

    İ   L   Â   N

  Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen yada engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebilecegini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Muş il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve baska bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2021 Yılı Tercüman Bilirkisi Listesi oluşturulacaktır.
  İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER:
  1-
  OSMANLICA
  2- KÜRTÇE
  3- ARAPÇA
  4- ALMANCA
  5- RUSÇA
  6- FRANSIZCA
  7- ARAPÇA ( YEREL LEHÇE)
  8- ZAZACA
  9- FARSÇA ( ESKİ VE YENİ)
  10- İNGİLİZCE
  11- URDUCA
  12- AFGANCA
  13- İŞARET DİLİ UZMANLIĞI
  BAŞVURU ŞARTLARI :
  a)
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
  c) En az ilkokul mezunu olması
  ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karsı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
  d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
  e) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
  f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
  BAŞVURU USULÜ :
  “Muş Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince; Başvuru Yeri : http://www.mus.adalet.gov.tr. internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Muş Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen yapılacaktır. 
  Başvuru Tarihi: Tercüman Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2020 Perşembe günü baslayıp, 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.
  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
  (1)
  Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;
  a) T.C. kimlik numarası beyanı,
  b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
  ç) İki adet vesikalık fotoğraf
  d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
  Not: Başvuru dilekçesinde banka subesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.
  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
  (1)
  Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
  (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihine kadar değerlendirilerek belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
  (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
  (4) Başvuru sahibi ret kararına karsı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.
  YEMİN :
  Başvurusu kabul edilenlere ilişkin olarak yemin töreni, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının önlenmesi ve içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için, Komisyon Başkanlığımızca başvuru sonuçlarının açıklanacağı 30 Kasım 2020 tarihinden sonra ayrıca ilan edilecektir.  
  LİSTELERİN İLANI :
  Yemin eden bilirkişilerden olusan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Muş Adliyesi internet sitesi www.mus.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir. 
  İlan olunur. 13/10/2020


   BAŞKAN V.-199203                          ÜYE-120678                                    ÜYE-194550
      e-imzalıdır                                        e-imzalıdır                                      e-imzalıdır    

  Ek : Basvuru Formu

  Adres

  Kültür Mahallesi İstasyon Caddesi Muş Adalet Sarayı

  Telefon

  0 436 212 15 91

  0 436 212 68 43

  E-Posta

  muscbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 MUŞ ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 28 - Toplam : 294659 kişi ziyaret etmiştir.